kontakt

E-mailov adresa souboru:
dsklicpera@email.cz

Adresa souboru:
Divadeln soubor KLICPERA
Riegrova 236/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Jednatelka souboru:
Lenka Mllerov
tel. 604 643 438

etn souboru:
Mla Mlkov
tel. 602 259 279
email: milamalkova@seznam.cz

Adresa divadla "KLICPERV DM" Chlumec nad Cdlinou:
(Mstsk kulturn stedisko Chlumec nad Cidlinou)

Klicperv dm
Riegrova 236/IV
503 51 Chlumec nad cidlinou
tel. 495 433 140

vedouc Klicperova domu:
p. Marcela Perovsk
tel. 495 433 140, 602 717 410

E-mailov adresa:
klicperuvdum@email.cz