Archiv starch lnk


Ohlasy divk na nae pedstaven

Motto: Nezoufejte si, e nejste nejlepmi a nejdokonalejmi,
vdy amati postavili Noemovu archu.
. . . profesionlov, Ti zkonstruovali Titanic !!!

66. Klicperv Chlumec, festival ochotnickch divadel, ohldnut prostho divka.

V sobotu 28. z letonho roku nastala v Chlumci nad Cidlinou a okol vzcn svten shoda. V tento den, kter sm o sob je oficilnm sttnm svtkem esk republiky (Den sttnosti), byl derem sedm hodiny veern ve Velkm sle Klicperova kulturnho domu slavnostn zahjen svtek pro vechny milovnky ochotnickho divadelnictv a byla tak odstartovna pleitost pro vybran amatrsk soubory, aby pedvedli nastudovan soutn divadeln pedstaven v rmci tohoto festivalu.

V tento veer byl zahjen ji 66. ronk Klicperova Chlumce, kter letos nabdl celkem sedm soutnch divadelnch pedstaven, dokonce s mezinrodn ast ochotnk ze Slovenska z msta Brezna.

Vzhledem k tomu, e s manelkou jsme dlouholet obdivovatel, nvtvnci a pznivci divadla jako takovho, nemohli a hlavn nechtli jsme si tuto mstn tradin vznamnou kulturn udlost nechat ujt, stejn jako v pedchozch letech. Abychom mli jistotu dobrho msta v hlediti na celou programovou nabdku tto pehldky amatrskho divadelnictv, obrtili jsme se o radu a pomoc pmo na editelku Klicperova domu pan Marcelu Perovskou. Tento npad se postupem asu ukzal jako sprvn a navc pstup pan Perovsk k een naeho poadavku byl nevdan obtav a vstcn. Tko se hledaj slova, ktermi by se reln a objektivn vyjdil lidsk a osobn pstup pan editelky k naprosto, pro ni v tu chvli, neznmm adatelm a potencionlnm divkm. Pestoe byla v dob naeho prvnho elektronickho kontaktu mimo sv pracovit, na dovolen, ochotn a obtav s nmi komunikovala pomoc e-mailu a dokonce i nabdla k dispozici slo telefonu. Jsme oba s manelkou ji senioi a souasn stav cel na spolenosti vetn vvoje a rovn mezilidskch vztah nebv obas n lek aje. Velmi asto postrdme vstcnost, ochotu i prost lidsk porozumn v komunikaci i v mezilidskch vztazch. Jednn, ochota a celkov osobn pstup pan Perovsk na ns zapsobil velmi siln pozitivn a optimisticky, e slun a ochotn lid jsou natst stle jet mezi nmi a my mli tst, e jsme se s takovm lovkem v Chlumci nad Cidlinou setkali. Prost a zkrtka bylo to nco, s m se v souasnosti tm nesetkvme, co postrdme a po em toume, ostatn jako s uritost vtina obyejnch a slunch lid. N poadavek byl realizovn k na pln spokojenosti a v dn v dohodnutm termnu pedprodeje.

Jak je ji ve pedeslno, mme rdi divadlo a dle naich monost navtvujeme pomrn asto divadeln inohern pedstaven profesionlnch soubor v Praze, kde trvale bydlme a tak v Pardubicch nebo v dostupnm okol, protoe st roku trvme i mimo Prahu. S ohledem na tyto divck zkuenosti meme objektivn hodnotit dl inscenace i pstup jednotlivch divadel k realizaci literrnch pedloh, asto od klasickch autor. S politovnm musme konstatovat, e do ady profesionlnch divadel pronik snaha modernizovat klasick tituly a tak schovat za osvdenou a znmou klasiku rozmary a mnohdy tko pochopiteln ambice a npady pn reisr, dramaturg a dalch rdoby avantgardnch tvrc - umlc. Tuto neblahou zkuenost jsme si uili mimo jin i na scn pro esk divadelnictv nejpovolanj a nrodem zbudovanou pmo v jej historick budov i v dal jej provozn budov a scn. Dokonce jsme se po jedn takov ron zkuenosti z vlastnho rozhodnut vzdali pedplatnho, protoe jsme doli k zvru, e za nae finann prostedky bychom se nedokali pro ns adekvtnho a srozumitelnho divadelnho umn a pjemnho kulturnho zitku, kter s uritost od nvtvy divadla oekvme.

Omlouvme se za toto osobn vodn vyznn a mon pro nkoho nezajmav odboen, ale jeho clem bylo prv vyzdvihnout, a zdraznit na hlubokou poklonu a velk obdiv prv amatrskmu, ochotnickmu divadelnictv. Na kadm takovmto pedstaven je vidt, e vichni herci odvdj na jeviti maximln vkon, vichni hraj srdcem, s osobnm zpalem i s nadenm, se zjmem o dobe odvedenou inscenaci a tak se snahou o dobrou zbavu s touhou pobavit divka a k tomu navc bez vidiny osobnho obohacen nebo zisku. Prost je to bav a jsou ochotni pro nastudovn role, ppravu kostm, vrobu kulis a dal nezbytn souvisejc innosti vetn sledovn textu vnovat osobn voln as na kor individulnch zjm a poteb. Nikdy jsme se nesetkali u ochotnk s tm, e by se nm pedstaven nelbilo, e bychom dji nerozumli nebo se opravdu dobe nebavili.

Nejinak tomu bylo i na letonm ronku Klicperova Chlumce, na kter jsme se opravdu tili ji od skonen toho loskho a opt jsme nebyli v dnm smru zklamni.

Ji prvn soutn pedstaven v sobotu 28. z 2013 s nzvem 1+1=3, dovezen divadelnm spolkem Klicpera ze Sadsk n nzor na ochotnick divadelnictv optovn potvrdilo. Vborn jsme se dv hodiny bavili, dosyta zasmli v prbhu aknho dje a pi nespotu zpletek. asli jsme nad skvlmi vkony herc, ti se jist bavili spolu s publikem, kter je odmovalo v prbhu dje hry astm potleskem. V vodnm projevu modertorka veera divky informovala, e pedstavitel hlavn role, z dvod onemocnn kolegy ze souboru, ml na nastudovn role jen jeden msc, my jako divci jsme to vbec nepoznali a o to je n obdiv a dk za dobrou zbavu vt.

V sobotu 5. jna 2013 soutn pehldka pokraovala dal, druhou, hrou Blbec k veei, tentokrt v podn divadelnho spolku Mimochodem z Lede nad Szavou. Jeliko jsme toto pedstaven ped nedvnm asem vidli v profesionlnm proveden na scn Vchodoeskho divadla v Pardubicch, tak meme objektivn srovnvat. Pi tto zkuenosti odpovdn konstatujeme, e vkon Ledeskch ochotnk nezstal nic moc dluen vkonu na profesionln scn. Pedstavitel hlavnch rol se svch nronch kol zhostili obdivuhodn a pedvedli je s nasazenm. Nejen hlavn akti, ale i pedstavitel ostatnch rol nenechali divky pi pedstaven v klidu a vechny ns v hlediti vborn pobavili a donutili k astmu a pro aktry hry zaslouenmu potlesku.

Sobota 12. jna 2013 byla ve znamen tetho soutnho pedstaven Ti v tom, kterm se pedstavil divadeln soubor Jirsek z nedalekho Novho Bydova. Nastudovn tto inscenace bylo velmi odvnm rozhodnutm, protoe ped lty byla tato inscenace uvdna na profesionln scn inohernho klubu v Praze v podn znmch a populrnch herc a v reii J. Menzla. Jirskovci tuto komedii dell arte pojali osobit, s humorem a nadszkou, take divk neml as a ani se nemohl nebavit, nesmt nebo se dokonce nudit. Byly to dv hodiny zdailch a humornch zpletek, nkdy skoro klaunskch gag a hlavn dobr zbavy okoenn i hudebnmi vstupy nkterch aktru tto hry. Ochotnci opt nezklamali a pobavili.

Ptek 18. jna 2013, byl vyhrazen tvrt inscenaci, ve kter se pedstavili divadelnci ze severu. Pijel divadeln spolek Vojan z Hrdku nad Nisou s inscenac Neumm to potichu, jsem vnivej aneb Familie. Obecn je toto pedstaven znmj pod nzvem Familie i my jsme se mohli s touto inscenac setkat v praskm Divadle Na Vinohradech, ale na netst k tomu nedolo. Tenkrt se pedstaven muselo zruit pro nhlou zdravotn indispozici herce Ilji Racka. Tak jsme pivtali monost, e jsme hru mohli zhldnout na scn Klicperova domu a navc v podn nm vdy oblbench ochotnk. I kdy, tato inscenace je spe dramatick ne komediln, pesto jist kadho divka obohatila o pjemn kulturn zitek s adou epizod z relnho ivota.

Sobota 19. jna 2013 patila pt inscenaci a souasn tak divadelnkm z krajskho msta Hradec Krlov. Do soutnho divadelnho festivalu poprv ve sv dvacetilet existenci vstoupili lenov Divadla Jesliky Josefa Tejkla z Hradce Krlov s inscenac od Josefa Kajetna Tyla Pan Marjnka, matka pluku aneb ensk srdce. Na eskou klasiku jsme se velmi tili, protoe tento nr se v souasn dob v divadlech veobecn tolik neuvd. S ohledem na nae nkter pedchoz zkuenosti s reijnmi pravami z profesionlnch inscenac, jsme se v podvdom obvali, abychom v naem oekvn nebyli zklamni, prv njakou modernizac. Natst se tak nestalo, dramaturgie i cel prbh pedstaven ns nijak nezklamaly. Inscenace byla nastudovna srozumiteln, vkony herc byly pesvdiv, i kdy nkte z nich byli velmi mlad, ale to nen nedostatek, naopak to svd o jejich talentu zvldnout i mimogeneran roli. Nezbv ne za snahu o oiven obroditelsk esk klasiky vem velmi podkovat.

Sobota 26. jna 2013 byla ji estm soutnm veerem a divkm se pedstavili ochotnci a ze Slovenska, z msta Brezno. Divadeln spolek Jna Chalpku se pedstavil s inscenac Zabudla som. Pestoe hru napsala mlad spisovatelka Katarna Mikov, tak tma bylo velmi siln realistick, ve kterm se jist kad nael, jak v vodu trefn poznamenal asistent reisra tohoto DS. Na pbhu t generac en se ve zkratce odvjel pbh jejch osobnch a rodinnch vazeb a vztah - energick vnuky, starostliv matky a nemoc postien babiky. Tentokrt se nejednalo o smvnou konverzaku, ale pbh ze ivota, kter kadho divka donutil jist k zamylen. Jedinm nedostatkem snad bylo to, e hra byla pojednna jako jednoaktovka a pedstaven trvalo jen jednu hodinu. Jak vtipn v vodu poznamenala modertorka soutnho veera, tak jsme si my, star generace, pipomnli i historii, kdy v televizi pravideln v pondl byly uvdny inscenace v nastudovn slovenskch divadelnch a filmovch umlc. To je ovem doba ji dost dvno minul a souasn mlad generaci nic nekajc.

Sobota 2. listopadu 2013 pinesla tu skutenost, e jsme s politovnm museli konstatovat, e tato sobota pinesla posledn, sedm, soutn pedstaven. Konen jsme se my, divci, dokali vystoupen domcho mustva. Divadeln spolek Klicpera z Chlumce nad Cidlinou se pedstavil s nov nastudovanou inscenac Brouk v hlav. Tuto znmou a velmi spnou inscenaci jsme i my ped asem shldli v profesionlnm proveden v Divadle Na Vinohradech v Praze s Viktorem Preisem v hlavn roli, kde je na repertoru ji nkolik let s vce jak temi sty reprz. Chlumet Klicperci si vdy um dobe vybrat co zaadit na repertor, aby pobavili a oslovili divky a ani letos se svou premirou nechybili. Pestoe nelze srovnvat technick monosti kombinac jevitnch prav s profesionly, bylo klicperck pojet scny zpracovno excelentn a dokonce se tato dvakrt bhem pestvek vymnila, co bylo nron nejen vrobn, ale i organizan v prbhu vlastnho pedstaven. Zejmna scny s otivou postel v hotelu pochybn povsti byly asn a bezchybn proveden jak technicky tak i scnicky Hereck vkony chlumeckch ochotnk byly bezchybn srovnateln s profesionlnmi herci a vkony jednotlivc byly strhujc k boulivmu potlesku v prbhu pedstaven a k velkm ovacm po jeho skonen. Reijn zpracovn i hereck pojet tto notoricky znm divadeln fraky bylo vynikajc a celkov to bylo dstojn a velkolep zakonen soutn sti letonho festivalu. Byl to pjemn a hlavn vesele strven veer, pi kterm se jist nikdo nenudil a kad divk odchzel s pocitem proitku dobr zbavy. Bylo to opravdu Velk a grandizn finle.

Pedchozm pehledem jsme chtli ve strunosti popsat jednotliv soutn inscenace a ve zkratce vyslovit nae nzory, dojmy a pocity z jejich zhldnut. V dnm ppad nechceme provdt njak zvren rozhodnut ani hodnocen a proto tento lnek konme poslednm soutnm pedstavenm. Pro ns byli vtzi vechny zastnn divadeln spolky, vem upmn dkujeme za dobrou zbavu i kulturn obohacen a zstvme k jejich hereckm vkonm, odvaze i zancen pro divadeln umn s trvalm obdivem. Skuten vtz 66. ronku Klicperova Chlumce bude vyhlen na zvrenm spoleenskm veeru v sobotu 9. listopadu 2013 a celkov oficiln vsledky budou jist prezentovny v mstnch informanch medich.

Kdy jsme se v vodu tohoto naeho pojednn zamili na osobn proitky, pocity, dojmy a poznatky, dovolte, abychom v zvru tto stat pistoupili k hodnocen obecnmu a rmcovmu.

Nae osobn stanoviska na jednotliv soutn pedstaven a jejich dl hodnocen jsme vyjdili v kad z pslunch glos.

Klicperv Chlumec roku 2013 je ji bohuel minulost, chce se parafrzovat znmou repliku edest est ronk je mrtev a ije ronk edest sedm, prost vechno jednou kon, aby dal mohlo zanat.

Pi tto pleitosti je teba se zeptat, mohl by ji skonen divadeln festival bt takov, jak byl? Odpov je snadn a nabz se sama. Zejm dost tko nebo vbec ne, kdyby nebylo v tomto mst a jist i v jeho okol tolik dobrovolnch a obtavch nadenc, kte se jist nezitn a s plnm nasazenm podleli na ppravch a organizaci tohoto tradinho svtku ochotnickho divadla. Nejvt podl na ppravch a prbhu tohoto festivalu maj beze sporu vichni lenov Divadelnho spolku Klicpera z Chlumce nad Cidlinou, kte jsou nejen organiztory, pokraovateli a propagtory tto ulechtil kulturn mylenky, ale sami se vlastnho soutnho kln tak aktivn zastuj. Pominout nelze pi pprav, organizaci a realizaci takovto rozshl akce ani aktivn a innou pomoc zastupitelskch orgn msta Chlumce nad Cidlinou v ele se starostou msta i Krlovehradeckho kraje a v neposledn ad tak sponzor, kte fand ochotnkm a z vlastnho svobodnho rozhodnut je podporuj a pomhaj podle komodity sv innosti nebo pmo finann.

Tento vznamn kulturn a divadeln svtek nen dlo jednotlivce, ale vsledek spoluprce vech zainteresovanch a nadench, kte jsou naladni na stejnou strunu zjmu pokraovat v tradicch a trvale oivovat ochotnick divadlo. Ji v dvn minulosti to byl nejdostupnj zdroj en kultury a podpory eskho jazyka ve veejnosti, kter m prv ve Vchodnch echch dlouhou a historickou tradici.

Dovolte nm, abychom v plnm zvru tohoto pojednn z pozice adovch divk, dlouholetch pznivc divadla a nadench obdivovatel divadla ochotnickho podkovali vem, kte se na letonm 66. ronku Klicperova Chlumce podleli jakoukoliv mrou, jist kad podle svch monost, sil a zjmu. Byl to dstojn festival ochotnickch divadel, kter nm jako divkm pinesl mnoho skvlch zitk, pohody a pjemn strvench sedm divadelnch veer v dstojnm a pjemnm prosted Chlumeckho kulturnho stnku pojmenovanm po jeho slavnm rodkovi V. K. Klicperovi.

Pi kadm dalm Vaem konn v tto ulechtil umleck oblasti Zlomte vaz. Tme se na shledn s Vmi v ptm roce 2014 na 67. ronku Klicperova Chlumce.

S pozdravem a ctou Va vrn divci, obdivovatel a pznivci divadla a ochotnickho zvlt

Frantiek a Vnceslava Holkovi, Praha Pepychy.

V Pepychch dne 3. listopadu 2013


Benefice s Otylkou

18. z Na benefinm pedstaven DS Klicpera s komedi Otylka bylo vybrno na innost Salesinskho stediska mldee, v rmci veejn sbrky, 13 255,- K.
Vem drcm velk dky!!! Svj dojem z pedstaven nm poslala Olga Liskov.

Benefin pedstaven Otylka

Podn benefinch pedstaven pro Salesinsk stedisko se, myslm, stalo ji tradic a kad dal pedstaven je s nedokavost oekvno. A na vjimky jsem vidla vechna pedstaven, a u koncerty nebo divadeln kousky a nutno konstatovat, e pedstaven jsou m dl tm lep. V ter 17. 9. byla na programu divadeln hra Otylka v podn ochotnickho spolku z Chlumce nad Cidlinou, nesoucho jmno tamnho rodka Vclav Klimenta Klicpery. Jak u sm nzev napovd, hlavn hrdinkou byla dma kyprch tvar, kter od milujcho manela obdrela k padestm narozeninm pobyt v soukromm sanatoriu s jasnm zadnm, zhubnout. Otylka ovem hubnout nechtla, emu s vtipem a dmyslem sob vlastnm vzdorovala. Bhem pobytu se navc ukzalo, e manel sice miluje, ale nkoho jinho a e se vlastn Otylky pobytem v sanatoriu zbavil, alespo doasn. A tak Otylka ve vsledku bojovala nejen proti hubnut, potom ale tak proti tloustnut a navc jet o manela.
Zvrem je teba ci, e vechny svoje boje vyhrla.
Herci hrli na plno, smekm ped nimi, mnoh scny chtly hodn odvahy a u zvrenho defil ve spartakidnch borech jsme doslova vali smchy!
By primrn nelo o dn zsadn ivotn moudra a leckdo by mohl ci, e lo o lacin tma, pesto vechny vtipy a vtpky mly glanc a byly brilantn vybroueny k dokonalosti.
Bez pehnn, lep divadlo jsem dlouho nevidla!

lnek jsme petiskli z webu Salesinskho stediska mldee v Praze Kobylisch.

Louen

Zaili jsme to vichni v ivot ji mnohokrt. Louen me probhnout mnoha zpsoby. Mnoho zle i na tom, s km, nebo s m se loume. Nkdy se meme louit s radost s tm, co je nm nepjemn, nebo s tm, co nemme rdi. Jindy ns pi louen me provzet smutek a nostalgie, kdy se mme vzdt neho, co je nm mil a blzk.
Ovem rozehnat se s nm pjemnm zvesela a s humorem, to se nm povede skuten jen zdka. Jak m takovto rozlouen vypadat, to vc ne pti stovkm divk pedvedl divadeln soubor Klicpera pi dernie inscenace divadeln hry Waltera Brandona Thomase: Cherleyova teta. Po trochu vlanm a rozpaitm zatku, kdy se ani jevit, ani hledit nemohlo njak chytit se na jeviti rozehrl neuviteln koncert, kter dokzal divky patin zaujmout. Postupem asu si herci na jeviti patrn uvdomili, e je to jejich posledn vystoupen v tto he a chtli si to patin ut. Na jeviti se zaaly dt vci. I divkm se toto pojet zalbilo a zaali se neskuten bavit. Vznikla bjen atmosfra. Je pravda, e se toto pedstaven v mnoha smrech trochu odklonilo od pvodnho reijnho a nkde i autorskho pojet, a to i vetn dlky pedstaven, kter se znateln prodlouila, ale to nic neubralo na jeho lehkosti, spdu a psoben na divka. Ten si to spolu s herci na jeviti nramn uval a dval to i patin najevo..
Spolu s ndhernm poasm to bylo krsn odpoledne, na kter budeme vichni dlouho a vdn vzpomnat. Musm se vak piznat, e ve mn trochu toho smutku pece jenom zbylo, kdy jsem si uvdomil, e takovto pedstaven asi hodn dlouho neuvidm.
Ptte se kdy to bylo? Cel se to odehrlo 7. ervence 2013 ve Straov.
jk

Charleyova teta na cestch

   lovk je od prody tvorem soutivm. Proto si vyml nejrznj pleitosti k tomu, aby mohl pomit sv sly s okolm. Nejinak na tom jsme my - divadelnci.
   I my mme, dky tto lidsk pirozenosti, spoustu pleitost pomit svoje umn i neumn na nejrznjch divadelnch pehldkch. Zanme vtinou na t domc, a pokud se nm poda uspt u domcho publika, zkoume to i jinde, abychom se pesvdili, zda dokeme o svch kvalitch pesvdit i publikum, kter ns nezn, a bude tedy hodnotit jen a jenom vkon, a emoci, kterou doke v divkovi vyvolat.
   Pehldek jsou v podstat dva druhy. Ty, na kter se mete voln pihlsit, a potom ty, - mezi n pat i n Klicperv Chlumec, - na kter jsou hry vybrny poadatelem. A mezi ty vbrov pat i Mezimstsk divadeln hry, jejich 49. ronk se uskutenil v letonm roce.
  Kdy jsme se dovdli, e si poadatel vybrali do soute nai hru Charleyova teta, mli jsme pochopiteln radost. Mezimstsk soubor J.K.Tyl pat toti mezi nejkvalitnj soubory v naem regionu. Znte ho mimo jin i z naich Klicperovch Chlumc, na nich v poslednch letech vystoupil s hrami ڞasn svatba (2007), Postel pro andla (2010) a Kle na nedli(2012). Vechny hry se v divck souti umstily na stupnch vtz, ve dvou ppadech zskal soubor dokonce cenu Antonna Lauterbacha. U proto jsme byli hodn zvdav, jak pijmou nai hru divci, zvykl na takhle kvalitn vkony.
   Mezimstsk divadlo je divadlem vyjmenm. Je to toti divadlo ndran. Opravdu, je to jedin divadlo v Evrop (i kdy pr kdesi na pedmst Pae kdysi bylo jet jedno), kter je umstno v ndran budov. A budova je to vskutku impozantn. Byla zbudovna za dob Rakousko Uherska, a mla slouit jako Prusko - Rakousk styn ndra. Z toho plyne, e se jedn vlastn o dv plnohodnotn ndra, Prusk a Rakousk,kter pi pjezdu pipomnaj sp lzeskou kolondu, ne bnou ndran e.
   Pravda, zub asu zahlodal na ntrech, ale jinak je na kadm kroku vidt emeslnou zrunost tch, kdo se na vstavb tto zvltn budovy podleli. Divadlen sl soused pmo s peronem, a jak jsme se dovdli, pinelo to v obdob pry nejednu humornou situaci. Obas pr museli herci hru peruit, a pokraovat a kdy vlak odjel, jindy zakomponovali zvuk parnho stoje do dje, odvjejcho se prv na scn tak mistrn, e by v tom nikdo nespatoval nhodu. To je ovem historie. Dnen stroje u jsou pomrn tich, a strojvdci vd, e kdy se kon pedstaven, nemaj ped vjezdem do ndra houkat.
   Sl mezimstskho divadla je star a trochu skromj ne ten n, stejn jako zzem pro inkujc. Pesto m s tm nam nco spolenho. Je to duch divadla, kter je ctit v kadm kout. To divadlo m svou atmosfrum kter se ned naaranovat nebo zfalovat, kter se ned koupit, kter prost bu je, nebo nen. A v Mezimst rozhodn je.
   Mon to byl onen duch, mon spousta drobnost kolem, v kadm ppad jsme se v Mezimst ctili jako doma, a jsem ml trochu strach, aby herci, ukolbni pjenmi pocity nevyli z koncentrace, a dokzali se soustedit na svj vkon.    Zaalo pedstaven, a hned po prvnm obraze bylo jasn, e zdej publikum se pilo bavit. Chvlemi jsme mli pocit, jako bychom hrli na domc scn, na n se divk nestyd zasmt, a pokud se mu nco lb, doke to odmnit potleskem.
   Zkrtka a dobe, souznn jevit a hledit zapiinilo, e nakonec odchzeli spokojeni divci, i my herci.
   Hodnocen v Mezimst probh tak, e divci dostanou etony, a po skonen pedstaven je vzhazuj do schrnek, kter jsou oznaeny sly, jako znmky ve kole.
   Protoe jsme vdli, e ped nmi vystupovaly takov soubory jako st nad Orlic, Opatovice nad Labem, Tnit nad Orlic a po ns inkovla Chrudim, nedlali jsme si dn nroky na umstn, a hru si jednodue uvali.
   Pi veei jsme byli o to vc pekvapeni, kdy poadatel etli vsledky divckho hlasovn.
   Dovdli jsme se, e za tyicet devt let konn festivalu, Mezimstsk divadeln hry, jsme se stali prvnm hostujcm souborem, kter dostal od divk znmku ni ne 1,1. Charleyova teta dostala od divk znmku 1,08 m se stala nejspnj hrou leton soute. Vtzstv chutn vdycky sladce, ale nen to vechno. Nade vechna vtzstv je, kdy se herci dovedou radovat. Radovat z toho, e se mohou setkvat, radovat z toho, co se kolegovi prv povedlo, pesto e do posledn chvle byl vlastn soupeem. A dokud se, nejen pehldky, budou konat v tomto duchu, bude divadlo t, a divk urit nebude litovat, protoe si zcela urit pijde na sv. Dokonce mnohem vc, ne by tomu bylo v ovzdu rivality, nevraivosti, ti nebo zvisti.
   Nae ast na Mezimstskm festivalu byla tedy spn. Zvtzili jsme, a urit neudlali ostudu souboru, mstu, ani vem tm, kdo kdy thli tu nai divadeln kru po hrbolatch cestch, a do dnench dn.
   To, co ale heje nejvc, je zjitn, e Charleyova teta dokzala oslovit divky nejen na domc pehldce, ale i u publika, pro nj jsme byli zcela anonymn herci, kter vidli poprv v ivot. A to svou cenu rozhodn m.

Pro plnost u jen celkov vsledky:
  • 1. msto   Chlumec nad Cidlinou   Charleyova teta   znmka - 1,08
    2. msto Chrudim O lnem princi znmka - 1,27
    3. msto Opatovice Msn bs znmka - 1,28
    4. msto Tnit nad Orlic Vradc bitva znmka - 1,41
    5. msto st nad Orlic Zdrav nemocn znmka - 1,53
   A na pln zvr u jen podkovn Mezimstskm za pozvn, i za pi tm mateskou, s n se nm vnovali, a Mezimstskm divkm podkovn za radost, kterou nm zpsobili, nejen svm verdiktem, ale hlavn svm smchem a potleskem. Prv to, je toti dvod, pro se budeme chtt do Mezimst jet nkdy vrtit.